Gudstjenester

Gudstjenester i Venø Kirke

Søndag d. 4. juli Ingen gudstjeneste
Søndag d. 11. juli kl. 10.30 Højmesse
v/ Trine Parbo
Søndag d. 18. juli kl. 9.00 Gudstjeneste
v/ Trine Parbo
Søndag d. 25. juli kl. 10.30 Højmesse
v/ Trine Parbo
Søndag d. 1. august kl. 9.00 Gudstjeneste
v/ Jan Bjerglund

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1
Venø
7600 Struer

Nyttige links
www.sogn.dk/venoe
www.provsti.dk/struer/
www.viborg.stift.dk/
www.folkekirken.dk/
www.km.dk/
www.sognekirke.dk/veno
www.dk-gravsten.dkVenø Kirkegård